arguo


arguo
argŭo, ĕre, argŭi, argūtum - tr. -    - 3e pers. plur. prés. arch. arguont, Plaut. Bacch. 308; part. argutus, Plaut. Amp. 883; Merc. 629; part. fut. arguiturus, Sall. H. fr. 2, 71; arguturus est sans ex., quoique donné par Prisc. 10, 12.    - cf. gr. ἀργής, ῆτος, éclatant de blancheur --- ἀργός, brillant, luisant. [st1]1 [-] mettre en lumière, éclaircir, rendre manifeste, montrer, faire voir, démontrer, prouver, affirmer; soutenir avec force, déclarer.    - tute argue quae dicis, Apul. : démontre ce que tu dis.    - si arguitur non licere, Cic. : s'il est démontré que c'est illicite.    - degeneres animos timor arguit, Virg. En. 4 : la crainte dénote un coeur bas.    - arguere + prop. inf. : montrer que, démontrer que.    - speculatores, non legatos, venisse arguebat, Liv. 30, 23 : il affirmait que c'étaient des espions et non des ambassadeurs qui étaient venus. [st1]2 [-] convaincre d'erreur, convaincre de défectuosité, dénoncer, réfuter.    - laudibus arguitur vini vinosus Homerus, Hor. Ep. 1 : en faisant l'éloge du vin, Homère trahit son penchant pour l'alcool.    - primusque animalia mensis arguit imponi, Ov. M. 15 : il fut le premier à dénoncer la consommation de la chair d'animaux à table.    - Plinium arguit ratio temporum, Suet. : le calcul des temps réfute l'opinion de Pline.    - titulus spoliis inscriptus illos me que arguit, consulem ea Cossum cepisse, Liv. 4, 20, 6 : l'inscription que portent les dépouilles prouve contre eux et contre moi que Cossus était consul quand il les conquit.    - cf. Tac. An. 1, 12.    - mihi tradendi arguendique rumoris causa fuit ut... Tac. An. 4, 11 : j'ai tenu à rapporter ce bruit et à en dénoncer la fausseté pour que...    - (leges dedit) quas ne usus quidem, qui unus est legum corrector, experiendo argueret, Liv. 45, 32, 7 : (il donna des lois) telles, que l'usage même, qui est par excellence le réformateur des lois, malgré l'épreuve ne les fit pas voir en défaut. [st1]3 [-] dévoiler la culpabilité (de qqn), inculper, accuser, dénoncer.    - arguere aliquem criminis (crimine, de crimine) : accuser qqn d'un crime.    - occupandae rei publicae argui, Tac. : être convaincu de vouloir usurper l'empire.    - qui arguuntur, Liv. : les inculpés.    - qui arguunt, Liv. : les accusateurs.    - te hoc crimine non arguo, Cic. Verr. : ce n'est pas de ce chef que je te poursuis.    - occidisse patrem Roscius arguitur, Cic. Rosc. Am. : Roscius est accusé d’avoir tué son père. [st1]4 [-] reprendre, blâmer, reprocher.    - ea culpa, quam arguo, Liv. 1 : la faute que je reprends.    - peccata coram omnibus argue, Vulg. 1 Tim. 5, 20 : les coupables, reprends-les devant tout le monde.    - etiam ignobilitatis arguere ausus est, Suet. Cal. 23 : il osa même lui reprocher la bassesse de ses origines.
* * *
argŭo, ĕre, argŭi, argūtum - tr. -    - 3e pers. plur. prés. arch. arguont, Plaut. Bacch. 308; part. argutus, Plaut. Amp. 883; Merc. 629; part. fut. arguiturus, Sall. H. fr. 2, 71; arguturus est sans ex., quoique donné par Prisc. 10, 12.    - cf. gr. ἀργής, ῆτος, éclatant de blancheur --- ἀργός, brillant, luisant. [st1]1 [-] mettre en lumière, éclaircir, rendre manifeste, montrer, faire voir, démontrer, prouver, affirmer; soutenir avec force, déclarer.    - tute argue quae dicis, Apul. : démontre ce que tu dis.    - si arguitur non licere, Cic. : s'il est démontré que c'est illicite.    - degeneres animos timor arguit, Virg. En. 4 : la crainte dénote un coeur bas.    - arguere + prop. inf. : montrer que, démontrer que.    - speculatores, non legatos, venisse arguebat, Liv. 30, 23 : il affirmait que c'étaient des espions et non des ambassadeurs qui étaient venus. [st1]2 [-] convaincre d'erreur, convaincre de défectuosité, dénoncer, réfuter.    - laudibus arguitur vini vinosus Homerus, Hor. Ep. 1 : en faisant l'éloge du vin, Homère trahit son penchant pour l'alcool.    - primusque animalia mensis arguit imponi, Ov. M. 15 : il fut le premier à dénoncer la consommation de la chair d'animaux à table.    - Plinium arguit ratio temporum, Suet. : le calcul des temps réfute l'opinion de Pline.    - titulus spoliis inscriptus illos me que arguit, consulem ea Cossum cepisse, Liv. 4, 20, 6 : l'inscription que portent les dépouilles prouve contre eux et contre moi que Cossus était consul quand il les conquit.    - cf. Tac. An. 1, 12.    - mihi tradendi arguendique rumoris causa fuit ut... Tac. An. 4, 11 : j'ai tenu à rapporter ce bruit et à en dénoncer la fausseté pour que...    - (leges dedit) quas ne usus quidem, qui unus est legum corrector, experiendo argueret, Liv. 45, 32, 7 : (il donna des lois) telles, que l'usage même, qui est par excellence le réformateur des lois, malgré l'épreuve ne les fit pas voir en défaut. [st1]3 [-] dévoiler la culpabilité (de qqn), inculper, accuser, dénoncer.    - arguere aliquem criminis (crimine, de crimine) : accuser qqn d'un crime.    - occupandae rei publicae argui, Tac. : être convaincu de vouloir usurper l'empire.    - qui arguuntur, Liv. : les inculpés.    - qui arguunt, Liv. : les accusateurs.    - te hoc crimine non arguo, Cic. Verr. : ce n'est pas de ce chef que je te poursuis.    - occidisse patrem Roscius arguitur, Cic. Rosc. Am. : Roscius est accusé d’avoir tué son père. [st1]4 [-] reprendre, blâmer, reprocher.    - ea culpa, quam arguo, Liv. 1 : la faute que je reprends.    - peccata coram omnibus argue, Vulg. 1 Tim. 5, 20 : les coupables, reprends-les devant tout le monde.    - etiam ignobilitatis arguere ausus est, Suet. Cal. 23 : il osa même lui reprocher la bassesse de ses origines.
* * *
    Arguo, arguis, argui, argutum, pen. prod. arguere. Virgil. Degeneres animos timor arguit. Monstrer, Faire apparoir une chose.
\
    Non ex audito arguere. Plaut. Ne prouver pas par l'avoir ouy dire.
\
    Vultu genus arguitur. Ouid. Est cogneu.
\
    Langor arguit amantem. Horat. Manifeste.
\
    Arguitur virtus malis. Ouid. Vertu se monstre és adversitez.
\
    Arguere. Plaut. Cic. Reprendre, Accuser, Convaincre.
\
    Id quod tu arguis. Cic. Ce que tu luy mets sus.
\
    Verbo arguere de re aliqua, cui opponitur Negare. Cic. Apporter preuves de parolles.
\
    Arguere reum. Vlpian. Convaincre aucun de quelque faulte.
\
    Arguitur patrem occidisse. Cic. On luy met sus qu'il a tué son pere.
\
    Quod author iniuriae illius fuisse argueretur. Cic. On luy mettoit sus.
\
    Arguor immerito. Ouid. Je suis accusé injustement.

Dictionarium latinogallicum. 1552.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • Late medieval philosophy, 1350–1500 — Zénon Kaluza INTRODUCTION No fact in philosophical or other history underlies the commonlymade division of fourteenth century philosophy around the year 1350, except perhaps the Black Death of 1348–9, which overcame the Oxford masters and… …   History of philosophy

 • List of Latin words with English derivatives — This is a list of Latin words with derivatives in English (and other modern languages). Ancient orthography did not distinguish between i and j or between u and v. Many modern works distinguish u from v but not i from j. In this article both… …   Wikipedia

 • Proto-Indo-European to Dacian sound changes — NOTE: all html boxes in this article need to be replaced by another format. The Dacian language was a Satem Indo European Language.hort vowelsPIE has the short vowels e, o. The existence of the PIE short vowel a is disputed.The origin of the Late …   Wikipedia

 • Список праиндоевропейских корней — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное …   Википедия

 • аргумент — Латинское – argumentum (доказательство). В русском языке слово появилось в обиходе с начала XVIII в., а с более раннего времени – с XVI в. – известно на Украине. Слово аргумент было заимствовано русским языком, вероятно, через украинский из… …   Этимологический словарь русского языка Семенова

 • subtilité — [ syptilite ] n. f. • subtiliteit 1190 ; réfect. de soutilleté, sutilitet v. 1119; lat. subtilitas, de subtilis → subtil A ♦ La subtilité. 1 ♦ (Abstrait) Caractère d une personne subtile; aptitude à penser, à parler ou à agir avec finesse et… …   Encyclopédie Universelle

 • ԱԿՆՅԱՆԴԻՄԱՆ — ( ) NBH 1 0027 Chronological Sequence: Early classical, 12c նխ. Նոյն ընդ վ. ἑξ ἑναντίας coram, in conspectu *Ակնյանդիման նեղչաց իմոց. Սղ. ՟Ի՟Բ. 5: Իսկ Սղ. ՟Ճ՟Խ. 5. *Ակնյանդիման արասցէʼʼ, կամ *Յանդիման արասցէʼʼ. իմա՛, յանդիմանել. կշտամբել. ἑλέγχω… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՊԱԳՈՎԵՄ — (եցի.) NBH 1 0268 Chronological Sequence: Early classical, 6c ն. καταγινώσκω arguo, condemno, reprehendo, οὑκ ἁποδέχομαι non admitto Դսրովել. ընդ վայր հարկանել. պարսաւել. ստգտանել. *Բուռն հարից ապագովել զսա ըստ կարի: Ապագովել ʼի բնաւ մասանց. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՍՏԳՏԱՆԵՄ — (գտի, ըստգիւտ, գտեա՛.) NBH 1 0787 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c ն. καταγινώσκω (որ է ըստգիտել, ստորաճանաչել, կամ ընդդէմ ճանաչել.) reprehendo, arguo, decerno adversus aliquem, condemno, accuso, incuso գրի նովին հնչմամբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԱՆԴ — (ի, ից, եւ ոյ.) NBH 1 0920 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 9c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. խանձումն). Եռանդն. վառումն. իղձ. մանաւանդ Կղկաթումն եւ անձուկ սրտի ʼի գթոյ եւ ʼի սիրոյ, եւ բորբոք նախանձայուզութեան կամ փութոյ, քինու, եւ այլոց կրից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԾԲԾԵՄ — (եցի.) NBH 1 0947 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 12c ն. συλλογίζομαι ratiocinor πολυπραγμονέω curiose inquiro καταγινώσκω , μέμφομαι arguo, reprehendo, accuso ἑπιλαμβάνομαι corripio. Խծբիծս որոնել, եւ ջանալ գտնել. մանր կրկտել առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.